Bir Gün Epub Ð Paperback

Bir Gün Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün Kindlebiz, i i e b y yen, i i e ya ayan, birbirine benzeyen, kavgac , h r n ve inat , efkatli, sevecen ve y rekli, sonsuz verici ve can al c , g z kara, kurnaz, hain, ayn anda ileli, masum ve ocuksu biz Biz, ayn topra n ocuklarYazar Ay e Kulin, Bir G n de herkesin pay na d m bir kabusun yk s n ele al yor G neydo u da ya ananlar iki kad n n penceresinden oldu u kadar, iki taraf n, iki ya am n, iki ucun da ya am ndan kesitlerle g z n ne seriliyorUzun y llar n yk s yle bir g n i inde hesapla mak zordur ku kusuz, bir g n belki yetersiz bir zaman Ama bir g n bir ba lang olabilir Bir G n, bu ba lang c n arand bir romanHALE KAPLAN ZYazarl k hayat na,te kan ilk yk kitab G ne e D n Y z n ile ba layan, Bir Tatl Huzur, Ad Aylin, F reyya adl biyografik romanlar yazan, bunlardan ba ka Geni Zamanlar adl bir yk , Babama adl bir iir kitab ve Sevdalinka, Nefes Nefese ile imde K z l Bir G l Gibi romanlar olan Ay e Kulin in yeni roman Bir G n Everest Yay nlar aras ndan kt Kulin Bir G n de ocukluk arkada olan iki kad n n siyasi kad n tutuklu Zelha Bora Leyla Zana ile gazeteci Nevra Tuna n n kurgusal yk s nden, hayali konu malar ndan hareketle G neydo u sorununu ve G neydo ulu kad nlar anlat yorBir G n de lkenin iki farkl kesimindeki kad n konu turuyor ve nemli sorunlar na z m ar yorsunuz Kad n bak yla ele ald n z konu G neydo u ve K rt sorunu Bu konu sizi ne zamand r me gul ediyor, yazmak ne kadar zaman n z ald Bu konu beni ok uzun zamand r hem me gul hem de rahats z ediyordu As rlarca bir arada ya am insanlar n birbirine girmesi ve otuz bine varan gen l , hangi anneyi rahats z etmez ki Arzum, Leyla Zana n n hayat n kaleme almak ve bu kanayan yaray onunla birlikte irdelemekti Olamad Ben de kendi kurgu karakterimle bir roman yazmay denedim Kitab yazmak yakla k bir y l m aldY llard r tart lan ve z ms zl n s rd bir tart ma bu Ama kitaptaki kad nlar bir g n i inde ortak bir payda bulup uzla abiliyorlar Bir g n n bunun i in yeterli oldu unu d n yor musunuz Kitap ki ileri i iny l n, G neydo u sorunu i in ok daha uzun bir s renin hesab n vermek bu kadar kolay m Kitapdaki kad nlar da pek uzla am yorlar Umut etmekle kal yorlar Benim maksad m z m bulmak de il, z m aramakt z m bulmak benim haddime d mez Hangi roman hangi soruna z m retebilmi ki Bu sorunu zecek olanlar siyasilerdirAs l sorunun iletimsizlik oldu unu, bu sa lan rsa kolayca uzla laca n m s yl yorsunuz leti imsizlik kesinlikle var Bence hi korkmadan sorunun zerine gidilmeli, eteklerdeki ta lar d k lmelidir Sorun a kca ifade edilince, geri ve ileri at labilecek ad mlar da belli olur z m olmayan sorun yokturUzla ma konusunda kad n olman n farkl l na da zellikle vurgu yap yorsunuzKad nlar aras bir dialogun faydas olabilir diye d n yorum nk hi bir kad n evlad n , e ini, karde ini bir kur unla veya bombayla kaybetmek istemez Kad n, mutlaka bar c l bir z m aray na girecektir Dinimin kad nlar tepkisiz ifadesine yer veriyorsunuz kitapta Tabii bu bir roman ki isinin a z ndan s yletiliyor Ve yine T reler, iklim artlar ndan daha a r Aymazl n, yobazl n y z nden evlerde kapal kalm , hayat olmayan, sesi kmayan, g n g rmeyen, kara ar aflara b r nm kad nlarla gen k zlar d nsene ifadesi Roman okurken genelde Do u nun zelde kad n n sorunlar n ele al rken t re ve dine e it mesafede bakt n z , hatta bunlar neden sonu ili kisiyle ba lant land rd n z d nd m Bu ikisini ay rt etmek gerekmiyor mu Baz co rafyalarda, t re ve dinin i i e ge mi oldu una inan yorum Benim i in din, ekilsel de il i seldir Tanr ile ok zel bir ileti im yoludur Ruh ve ahlak temizli idir Yan tlayamad m z sorunlar n bilgesi, mucizelerin kayna d r Tanr Bu nedenle kara ar aflara b r nmek, insan insandan esirgemek, ya am bir yasaklar arenas na evirmek, Tanr buyru u olamaz diye d n yorum T relerini kal c k lmak i in, dini kullanan kimseler yok mu Do unun bu ki ilerle kaynad n eminim siz de biliyorsunuz K t doktor candan eder misali, cahil hoca da ki inin kafas n yalan yanl yasaklarla doldurup, din ile t reyi birbirine kar t r yorSon on y llarda T rk ayd n n lkenin do usuna, Do udaki kad nlara yakla m nda oryantalist bir bak , yakla m yok mu sizce Bat s m rgecili inin do udaki kad n medenile tirmek istedi ine hi inanm yorum Bat n n umurunda bile de ildir do udaki kad n n, mesela bir T rk kad n n n medenile mesi Bat , sadece s m rmek ve menfaatlerini takip etmek ister Kald ki medeni leme i sel, beyinsel ve sosyolojik bir durumdur, giysiyle pek alakal de ildir T rk ayd n ise, T rk kad n n bir birey olarak g rmek istiyor Birey, kendi kararlar n kendi alabilen ve sorgulayabilen ve e itimli ki idir Kendinden emindirLeyla Zana n n Do ulu kad na model olabilece ini d n yor musunuz D n yorum Roman m n kahraman Zelha i in umut ettiklerimi kolayl kla yapabilir Leyla Zana O, do u nun k z d r Do unun y ld z d r Do udaki kad nlar etkilemekte, e itmekte, onlara g lerini ve haklar n hat rlatmakta, e er isterse, her birimizden daha etkili olabilece ine inan yorumBa ka bir dilde e itim olabilir ama Medenile me ve modernle me nin k l k k yafet zerinden ger ekle ece ine inan lan oryantalist yakla m k zlar n e itimi i in de ge erli de il mi Anadilleri olmayan bir dilde konu arak e itilmek bir l tuf mu Bu bir k lt r dayatmas olarak da d n lemez mi D nyan n t m milletlerinin bir resmi dili vard r Dolay s ile devlet okullar nda o dilde e itim yap l r Devlet kurumlar yaz malar nda da o dil kullan l r Ba ka dilde e itim, zel okullarda, kurslarda m mk n olabilir ya da devlet okullar nda ikinci dil olarak retilebilir Fransa da Frans zlar d kkan adlar n n dahi ba ka dilde yaz lmas na tahamm l g steremiyorlar Biz hen z o kadar kat bir izgiye gelmi de iliz.


10 thoughts on “Bir Gün

 1. Jen Hayton Jen Hayton says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleHonestly maybe I ve rated it slightly highly after reading it immediately after 50 shades of grey but all In all, i really enjoyed this book As I m currently living in Turkey if gave me an insight into the life of Kurdish and Turkish people and their struggles from the past till today I actually couldn t put it down, it was shocking in parts to discover the lifestyles of the kurdish tribes and women and what a hardship it was for them, but it also a


 2. Perihan Perihan says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün Kindlez m aramaktan vazge emeyiz z mlerimiz rt m yor ama Olsun Konu a konu a sonunda ortak bir noktaya gelinir Ay e Kulin bu kitab nda ki eski dostun penceresinden ,do uda ve bat da ya ananlar sergiliyor.Ayn topra n ocuklar ,asl nda ortak zellikleri okken nas l da y llarca birbirine zorla d man edilmi anl yorsun nsan insana b raksalar, hi bir rk di erine d man duygularla b y mez, ama b rakm yorlar i teBilinmeyen g ler ya da ak mlar, dini ve rk ndan dolay , tan mad i z m aramaktan vazge emeyiz z mlerimiz rt m yor ama Olsun Konu a konu a sonunda ortak bir noktaya gelinir Ay e Kulin bu kitab nda ki eski dostun penceresinden ,do uda ve bat da ya ananlar sergiliyor.Ayn topra n ocuklar ,asl nda ortak zellikleri okken nas l da


 3. Brczdn Brczdn says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleKonu hepimizin bildi i T rk K rt ve lkemizin kad n meselesi Bir K rt kad n zelo, tutuklu milletvekili Kar s nda ocukluk arkada T rk bir kad n nevra ayn zamanda gazeteci Hapishanede ge en bir rop rtaj g n z nde konu g zel, konu kanayan yara, ilgi ekici, nas l yaZ l rsa yaz ls n hepimizin ya ad klar oldu u i in okumadan durmak m mk n de il Hepsi do ru Fakat yine bir ok detay eksik ya da yanl Nevra kendi modern hayat n anlatam yor, sizin oralarda


 4. Natalie Natalie says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleHORRIBLE edit job everything from wrong verb tenses to commas indicating the end of a sentenceThis is a nice story and can really provide insight into the different life the Kurds in Turkey are living, but the editing is so awful and the mistakes are so distracting that it is hard to give this one anythan three stars.


 5. Pinar Gungor Cankaya Pinar Gungor Cankaya says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleHemencecik okuyuverdim, konu guncel Kadinlar ve Kurt meselesi Konu hala cozumsuz, anneler ve aileler hala aci icinde Duygusal olmadan insan bu konu hakkinda dusunemiyor bile Kitap


 6. Elizabeth Bennet Elizabeth Bennet says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleTipik bir Ay e Kulin roman Herhangi bir yaz m g zelli i veya farkl l olmasa da yk su gibi ak p gidiyor Yer yer g zlerim doldu Kesinlikle herkese tavsiye ederim Ancak e er daha nce Ay e Kulin okumad ysan z bence Ad Aylin ile ba lay n.


 7. Aylin Aylin says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleEasy to read and tells quite a powerful story It would help foreigners make sense of the current political situation in Turkey.


 8. Gülay Cansever Gülay Cansever says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleAy e Kulin yine toplumumuzun en b y k yaralar ndan bir ka na de inmi Kalemine sa l k


 9. Cemressa Cemressa says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleAy e Kulin ismi bana hep b y k romanlar , m thi g l kad nlar , su gibi akan c mleleri a r t rmas na ra men bu kitab ok zorlama buldum ve inand r c gelmedi bana Mesaj verme kayg s ndan t r samimiyetini kaybetmi bir roman Roman n iki kad n kahraman al ld k tezleriyle tart yorlar Yeni bir ey yada vurucu bir anlat m yok Ad Aylin yada F reya hep hat r mda ama muhtemelen Bir G n kabataslak hat rlayaca m sadece.


 10. Shutterbug_iconium Shutterbug_iconium says:

  Bir Gün Epub Ð Paperback gün pdf, Bir GünBir Gün KindleAy e Kulin Bir G n de Leyla Zana dan esinlenerek tamamen kurmaca siyasi tutuklu Zelha Bora ile gazeteci Nevra Tuna n n yk s nden hareketle G neydo u ya bak yor ocukluk y llar nda babas n n kaymakam olarak g rev yapt k


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *