Bestiarium PDF/EPUB Ð Hardcover10 thoughts on “Bestiarium

  1. Tomasz Tomasz says:

    Bestiarium PDF/EPUB Ð Hardcover bestiarium epub, BestiariumBestiarium MOBIDa em si troch z apa , my l c, e s to jakie rzadkie lub nowe teksty Tymczasem s to fragmenty Dziennika i powie ci Gombrowicza, w kt rych m wi on o zwierz tach Gombrowicz jest oczywi cie wietny, ale nie lubi takich wypis w.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bestiarium Bestiarium PDF/EPUB Ð Hardcover bestiarium epub, BestiariumBestiarium MOBINatura Nie chc natury, dla mnie natur s ludzie Po takim wyznaniu autora Ferdydurke mog oby si wydawa , e nie istnieje literackie bestiarium Gombrowicza Tym bardziej e w adnej ze swych wielu interpretacji w asnych tekst w pisarz nigdy nie wspomina o zwierz tach A jednak wczytuj c si w jego utwory, mo na zauwa y zdumiewaj ce nagromadzenie nazw zwierz t jest ich oko o stu czterdziestu Ta ilo i r norodno nazw budzi podziw, ale te zastanawia Mi o nikom bestiariuszy i czytelnikom Gombrowicza, zar wno pocz tkuj cym, jak i zaawansowanym, ksi eczka ta wskazuje istnienie w dzie ach pisarza niezauwa anego dot d obszaru ja i zwierz ta ze wst pu W Boleckiego Spacerowa em po alei eukaliptusowej, gdy wtem zza drzewa wylaz a krowa Przystan em i spojrzeli my sobie oko w oko Jej krowio zaskoczy a do tego stopnia m ludzko ten moment, w kt rym spojrzenia nasze si spotka y, by tak napi ty e stropi em si jako cz owiek, to jest w moim, ludzkim, gatunku Uczucie dziwne i bodaj po raz pierwszy przeze mnie doznane ten wstyd cz owieczy wobec zwierz cia Dziennik.