Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya


10 thoughts on “Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura

 1. Mevsim Yenice Mevsim Yenice says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleKitab az evvel bitirdim Ne yazaca m , hakk nda neleri s ylemem gerekti ini bilmiyorum ama deneyece im ncelikle, Ayfer Tun un ok iyi bir yazar oldu unu, buna ba l olarak, yazd ve yazaca eserlerin edebi kalitesinin elbette ok y ksek bir yerde oldu unu ve olaca n kabul ederek ba lasam iyi olur Bu demek oluyor ki zaten kitab n edebi kalitesi hakk nda s z s ylemem yersiz Ki bu i i iyi bilenler, bu g zel roman n tekni i, altyap s , kuvveti vb hakk nda yaz p izecekler, kitab n ha Kitab az evvel bitirdim Ne yazaca m , hakk nda neleri s ylemem gerekti ini bilmiyorum ama deneyece im ncelikle, Ayfer Tun un ok iyi bir yazar oldu unu, buna ba l olarak, yazd ve yazaca eserlerin edebi kalitesinin elbette ok y ksek bir yerde oldu unu ve olaca n kabul ederek ba lasam iyi olur Bu demek oluyor ki zaten kitab n edebi kalitesi hakk nda s z s ylemem yersiz Ki bu i i iyi bilenler, bu g zel roman n tekni i, altyap s , kuvveti vb hakk nda yaz p izecekler, kitab n hakk n , ba ar s n ver


 2. Argos Argos says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleKurgusu ve ana hikayesi ok iyi ki ki i aras ndaki k sa zamana s k m a k hikayesine Yaz Tura veya Umut Sanem say s z hikayecikler yerle tirilmi , hem de ba ar yla Sophie ile yarat lan metaforla Sophie nin Se imi vicdan sorgulamas ok g zel anlat lm


 3. Sinem Sinem says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura Kindleedebi olarak da kurgu olarak da ahane bir kitap bitince ba a d n p bir kez daha okumak istedim kurgusu modifiye k rebe gibi g zler tamamen kapal de il de olan biteni bir sisin i inden g r yor gibisiniz bir eyler oluyor fark ndas n z, biraz bilginiz biraz fikriniz var ama hikayenin t m n g remiyorsunuz bitti inde bile anlat lacak bi bu kadar daha ey vard ne


 4. Hakan Hakan says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleHeyecanla bekledi im, sevdi im yazarlardan Ayfer Tun un son roman olan bu kitap bende b y k bir hayal k r kl yaratt Duygu s m r s a rl kl , adeta ac n n pornosu niteli inde, ikna edicili i pek olmayan olay rg s ne ve karakterlere sahip bir roman Ayfer Tun niye bu izgide kan rtan bir yakla m sergiliyor anlayam yorum Oysa ok yetenekli, kendini kan tlam bir yazar Ama ac lar n insanlar niteli inde, karton karakterle dolu, giderek arabeskle en ve kendini tekrar eden bir mecraya Heyecanla bekledi im, sevdi im yazarlardan Ayfer Tu


 5. Hakan Hakan says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura Kindlead n hak edecek kadar k t bir roman de il ayfer tun un se imi mi bilmiyorum, yleyse kendine k ym , okuruna da ac mam a klar delidir k t bir roman ismi, yaz tura ba ka bir k t roman ismi olabilecekken ya da zorlamas yla bir araya getirilerek iki k t isimden daha k t bir isim yaratmak ama lanm gibi yay nevinin madem yle i te b yle dercesine uygun g rd kapakla da bu amaca ula lm tebrik etmek laz m a klar delidir ya da yaz tura haks zl k olur dedim ama yine de b ad n hak edecek kadar k t bir roman de il ayfer tun un se imi mi b


 6. Esra M. Esra M. says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleAyfer Tun benim h z nl yan m Ne zaman onun bir kitab n okusam ok yak n bir dostumla dertle mi im gibi hissediyorum Say l insanla payla


 7. Bülent Özgün Bülent Özgün says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura Kindle5 10Sevdim.Lakin ok sorunu var kitab n ncelikle roman ki ileri ok yap lm g r n yor tkileri, ac lar , sevin leri, fikirleri ok d n lm , ta n lm , at lm Umut ve Sanem e dair y nla ey okudum ama onlar yak ndan tan yamad m Birinci tekil anlat c yla bile yak nla amad m onlara Kendilerini s rekli ac yla tan mlamalar da mani oldu buna Ayfer Tun un onlar ger ek k lmak i in bunca kah rla bezemesi do ru gelmedi bana Ac kaskat bir ger ek ve ya l lar n l gibi, bize ya 5 10Sevdim.Lakin ok sorunu var kitab n ncelikle roman ki ileri ok yap lm g r n yor tkileri, ac lar , sevin leri, fikirleri ok d n lm , ta n lm , at lm Umut ve Sanem e dair y nla ey okudum ama onlar yak ndan tan yamad m Birinci tekil anlat c yla bile yak nla amad m onlara Kendilerini s rekli ac yla tan mlamalar da mani oldu buna Ayfer Tun un onlar ger ek k lmak i in bunc


 8. NAMIK SOMEL NAMIK SOMEL says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleBir tutkuya ihtiyac m vard , yaratt m Ama tutku ac ya g t r yor insan ya da ac y insana getiriyor nsan n ac s m tutkusundan do uyor, tutkusu mu ac s ndan biliyorum Onu ok zl yorum ayfertun a klardelidiryadayaz turaEvet yeni bir Suzan Defter vak s ile kar kar yay z Yaz b l m n n alt b l mleri 1,3,5. Tura b l m n n ise 2,4,6. olarak devam ediyor Kitap iki kere yaz lm gibi Roman b y k bir hayranl kla, bir ok duyguyu bir arada ya arak bitirdim B l mleri 1,2,3,4 olar Bir tutkuya ihtiyac m vard , yaratt m Ama tutku ac ya g t r yor insan ya da ac y insana getiriyor nsan n ac s m tutkusundan do uyor, tutkusu mu ac s ndan biliyorum Onu ok zl yorum ayfertun a klardelidiryadayaz turaEvet yeni bir Suzan Defter vak s ile kar kar yay z Yaz b l m n n alt b l mleri 1,3,5. Tura b l m n n ise 2,4,6. olarak devam ediyor Kitap iki kere yaz lm gibi Roman b y k bir hayra


 9. Gunce Gunce says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleTeknik olarak ok ba ar l bir olay rg s kurabilen yazarlar nadiren bunu m kemmel s zc klerle yapabiliyor Ayfer Tun benim i in bu iki zelli e de sahip bir yazar. Bu kitab n da hem bir an nce bitirmek i in h zl hem de s zc kleri i ime sindirmek i in yava okumak istedim. Olduk a sars c bir kitap..


 10. Aslıhan Çelik Tufan Aslıhan Çelik Tufan says:

  Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleBe y ld z de il on y ld z yirmi y ld z olsa hepsi feda Ayfer Tun nas l bir edebiyat cambaz , nas l bir karakter yarat c s o nas l g zel lisan, o nas l g zel dizilim Neyini vece ime a k n m hangisine hayran olaca mdan hi emin de ilim toptan kalbim, ruhum eridi Edebi bir len, her Ayfer Tun eseri gibi muazzam bir okuma Kitap yazar n okuma nermesi olarak iki b l mden iki ana karakterin a z ndan ve teker ifter ilerliyor, ister yazar m z n nerdi i gibi okursunuz ister dayanamaz s rayla Be y ld z de il on y ld z yirmi y ld z olsa hepsi feda Ayfer Tun nas l bir edebiyat cambaz , nas l bir karakter yarat c s o nas l g zel lisan, o nas l g zel dizilim Neyini vece ime a k n m hangisine hayran olaca mdan hi emin de ilim toptan kalbim, ruhum eridi Edebi bir len, her Ayfer Tun eseri gibi muazzam bir okuma Kitap yazar n okuma nermesi olarak iki b l mden iki ana karakterin a z ndan ve teker ifter ilerliyor, ister yazar m z n nerdi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleSaatin i indeki kum taneleri gibi parmaklar n ya da PDF ☆ n aras ndan ak p giderken hayat, hik yeleriyle birbirini tamamlayan iki a k, belirsizlik i inde sevgilerini var ediyor Ama bazen kum saati sadece akm Aşıklar Delidir ePUB Ä yor, yere d p k r l yor, kumlar ortaya sa l yor B yle anlarda ailenin sadece huzur ve g zelli i de il ge mi e terk edildi i san lan hat ralar Delidir ya da PDF ✓ , marazlar da ta d anla l yor ki a n genetik bir hastal kla kesi en yollar bir noktada ayr lsa bile biri stanbul da, di eri New York ta ayn nefesi al p vermeyi s rd recekler nefesleri yetti i s receAyfer Tun , ilmek ilmek i ledi i c mleleriyle modern bir destan yaz yor A klar Delidir ya da Yaz Tura ailenin, arkada l n, sadakatin, hastal n ama en ok delili in ve ac n n yk s nk klar delidir ve deliler ac ekerUmutland Y z a k kalm bir kitap gibiydi, a k hakk nda hi s ylemedi i s zler sat r sat r okunuyordu Mucizeler her zaman beklenir hayattan A k n kendi varl ndan gelen, iyile tirici bir g c vard r ve k yaslanacak olursa, a kla ge en zaman n zg l a rl , saatlerin g sterdi i zaman nkinden kat kat fazlad rA k zaman n yo unlu unu artt rmaya muktedir olan tek kimyad r.

 • Paperback
 • 448
 • Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura
 • Ayfer Tunç
 • Turkish
 • 03 October 2019
 • null

About the Author: Ayfer Tunç

Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura PDF ´ Delidir ya aşıklar epub, delidir free, yazı ebok, tura free, Aşıklar Delidir kindle, ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı TuraDelidir ya da pdf, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura KindleAyfer Tun was born in Adapazari in ya da PDF ☆ She graduated from the Istanbul University Faculty of Political Sciences During her university years, she wrote many articles for various literature, culture and art magazines In Aşıklar Delidir ePUB Ä , she participated in the Yunus Nadi Short Story Competition organized by the daily Cumhuriyet newspaper Her short story titled Sakl Hidden received the first prize Between , she worked as the chief editor Delidir ya da PDF ✓ of Yap Kredi Publishing House Her book titled Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek li Y llarda Hayat m z My Parents Will Visit You If You Aren t Occupied Our Life in the s was published in was met with great enthusiasm In , the same book won the International Balkanika Award, co organized by seven Balkan countries, and qualified for being translated into six Balkan languages In addition, the book was published in Arabic in Syria and Lebanon Ayfer Tun also wrote a script titled Havada Bulut Cloud in the Sky , based on short stories by Sait Faik, and it was filmed and broadcast on TRT in Ayfer Tun s published works Hidden story Cover Girl novel Two Faced Sexuality research Friends From The Cave story The Aziz Bey Phenomenon story My Parents Will Visit You If You Aren t Occupied essays Rock Paper Scissors story Evvelhotel story This They Call Life essays The Very Erroneously Narrated Short History of a Madhouse novel The Night of Green Fairy novel Motherland Stories essays .